SUBMENU

OTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 25. 5. 2020

OTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

Od 25. 5. 2020 bude obnoven provoz všech mateřský škol (Zahradní 471, Michlova 565 a Poděbradova 53).

Organizace provozu v jednotlivých MŠ je upravená a podléhá Opatření MŠMT, které si můžete přečíst v jedné z příloh.

V přílohách také naleznete organizaci provozu "Vaší" mateřské školy a Čestné prohlášení k vyplnění (bez čestného prohlášení nemůže dítě nastoupit k docházce, bližší informace níže).

 

Žádáme Vás  o pečlivé přečtení všech organizačních změn.

 

OPATŘENÍ PRO DOCHÁZKU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Při cestě do MŠ mají děti i doprovod zakrytá ústa a nos (roušky).

Do budovy MŠ vstupujte jednotlivě dle pokynů zaměstnanců školy nebo tak, abyste zabránili přílišnému setkávání ve společných prostorách školy.

Vyčkejte před budovou školy, ve vestibulu či na chodbě MŠ s 2 metrovými rozestupy. Zabraňte většímu shromažďování osob na jenom místě.

Ve společných prostorách setrvávejte jen nezbytně dlouhou dobu.

Zákonný zástupce či doprovod dítěte vstupuje pouze s rouškou.

Dítě vyzvedává a přivádí pouze jedna osoba.

Po vstupu využijte dezinfekci na ruce.

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznaků COVID 19, nesmí vstoupit do budovy MŠ.

Docházky se mohou účastnit pouze děti zdravé bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, teplota apod.). Dítě se známkami onemocnění nelze přijmout do kolektivu.

V případě výskytu příznaků onemocnění u dítěte v průběhu dne umístíme dítě do samostatné místnosti, neprodleně kontaktujeme zákonné zástupce a vyzveme je k okamžitému vyzvednutí dítěte.

Při prvním vstupu dítěte do MŠ předloží zákonný zástupce čestné prohlášení (ke stažení na webových stránkách MŠ), ve kterém podpisem stvrzuje, že se u dítěte neprojevily příznaky onemocnění a že se seznámil s vymezením osob s rizikovými faktory

Po každé absenci dítěte předloží toto čestné prohlášení znovu.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

  • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  • Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které:

  • osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše
  • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučujeme, zvažte rizikové faktory a docházku dítěte do MŠ.

 

Chovejte se zodpovědně a ohleduplně k sobě navzájem. Věříme, že postupně dojde k uvolnění pravidel a následnému běžnému provozu,

na jaký jsme všichni zvyklí.

Děkujeme!

 Tato opatření jsou prozatím platná do konce školního roku do 31. 8. 2020. 

Přílohy