SUBMENU

PROVOZ OD 1. 9. 2020 - COVID-19

Milí rodiče, 

od 1. 9. 2020 jsme nastavili v provozu MŠ několik základních pravidel. Prosíme o jejich dodržování. O každé změně Vás budeme informovat prostřednictvím osobního kontaktu na třídách, webových stránek, vývěsek na nástěnkách, popř. e-mailem.

 • DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTUPUJTE POUZE ZDRAVÍ, BEZ ZNÁMEK ONEMOCNĚNÍ (doprovázející osoby i děti).
 • PO VSTUPU DO BUDOVY SI DEZINFIKUJTE RUCE.
 • V PROSTORÁCH ŠKOLY SE ZBYTEČNĚ NEZDRŽUJTE.
 • VEŠKERÉ ZMĚNY ZDRAVOTNÍHO STAVU DÍTĚTE ČI RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ V SOUVISLOSTI S COVID-19 NAHLAŠTE PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮ ŠKOLY.
 • OMEZTE NOŠENÍ VLASTNÍCH HRAČEK Z DOMOVA.
 • VYBAVTE DĚTI MINIMÁLNĚ JEDNOU ČISTOU ROUŠKOU (roušku uložte do sáčku pod značkou dítěte)
 • SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE A OPATŘENÍ ŠKOLY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY ČI NÁSTĚNKÁCH V MŠ

 

Další doporučení, pravidla a postupy

Obecné doporučení k provozu MŠ

 • Od 1. 9. 2020 není povinné používání roušek při vstupu do vnitřních prostor MŠ pro zaměstnance MŠ, rodiče a ostatní veřejnost.  Při změně  (nařízení MZd nebo KHS) budou všechna pracoviště informována prostřednictvím ředitelství.
 • Na začátku školního roku budou aktualizovány kontakty na zákonné zástupce dětí a zaměstnance MŠ – telefonní čísla, emaily.
 • MŠ prokazatelně informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance, děti a jejich zákonné zástupce.
 • Při organizování akcí v MŠ, včetně třídních schůzek, sledovat Stupně pohotovosti v oblasti veřejného zdraví („semafor“) a řídit se doporučením MŠMT, viz příloha č. 2.
 • Přítomnost externích služeb (divadlo)bude využívána a organizována v omezeném režimu tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků těchto aktivit s dětmi a zaměstnanci školy.
 • Mateřská škola omezí spojování dětí z více tříd. 
 • Mateřská škola dodržuje tato hygienická pravidla:

- v šatně MŠ je k dispozici dezinfekce rukou v nádobách s dávkovačem

- úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá 2x denně, s důrazem na  dezinfekci povrchů, které používá větší počet lidí (kliky dveří, spínače světla, baterie umyvadel, splachovadla)

- na dezinfekci povrchů využívá prostředky k tomu určené, kterými je MŠ vybavena a to v souladu s bezpečnostními pravidly a návodem na použití

- prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

 

Epidemiologická opatření

 • Mateřská škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění, včetně COVID-19.
 • Do mateřské školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest, viz  příloha č. 1.
 • Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře. 
 • Mateřská škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění, ale bude jim věnovat zvýšenou pozornost.
 • Oddělení dětí v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19:

Mateřská škola zajistí místnost na izolaci dítěte s podezřením na nákazu infekčním onemocněním.  Je ideální, když je místnost (pokud to technické podmínky budovy umožňují) větratelná, vybavena umyvadlem s teplou vodou, dezinfekcí a dostatečným množstvím roušek pro děti i personál. V případě jejího využití jako izolační místnosti je nutno po odchodu osoby s příznaky infekčního onemocnění celý prostor důkladně vyvětrat a vydezinfikovat.

 

Distanční vzdělávání dětí

MŠ má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem za předpokladu, že na odloučeném pracovišti chybí více než 50% dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Jak konkrétně bude probíhat na všech pracovištích distanční vzdělávání:

 • MŠ předá zákonným zástupcům dítěte v listinné podobě individualizovanou složku rozvojových aktivit v návaznosti na diagnostiku dítěte a obsah předškolního vzdělávání v RVP PV. Třídní učitelky připraví nabídku aktivit zaměřenou na přípravu do ZŠ, které budou vycházet z potřeb konkrétního dítěte.
 • MŠ bude udržovat pravidelný kontakt s rodiči např. telefonicky, písemně či elektronicky přes e-mail a nabídne rodičům individuální telefonickou či osobní konzultaci s třídními učitelkami 1x měsíčně.
 • Vzdělávací nabídka směřující k přípravě dětí na ZŠ bude zveřejněna na webových stránkách MŠ

 

Stravování

 • Výdej stravy probíhá na všech pracovištích obvyklým způsobem za dodržení přísných hygienických opatření.

 

Mgr. Lenka Žáková

ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Přílohy