SUBMENU

OBLASTI ROZVOJE

OBLAST ROZVOJE DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU DLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

  • Fyzický rozvoj a pohybová koordinace
  • Jemná motorika, koordinace ruky a oka
  • Sebeobsluha
  • Zdraví, bezpečí

 Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

    Jazyk a řeč

 • Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování

    Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace

 • Vnímání
 • Pozornost, soustředění, paměť
 • Tvořivost, vynalézavost, fantazie
 • Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování
 • Časoprostorová orientace
 • Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace
 • Řešení problémů, učení

    Sebepojetí, city, vůle

 • Sebevědomí, sebeuplatnění
 • Sebeovládání, přizpůsobivost
 • Sebepojetí, city, vůle

 

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

 • Komunikace s dospělým
 • Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech
 • Sociabilita

 

Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

 • Společenská pravidla a návyky
 • Zařazení do společenství
 • Kultura, umění

 

Dítě a svět (oblast environmentální)

 • Poznatky, sociální informovanost
 • Adaptabilita ke změnám
 • Vztah k životnímu prostředí