SUBMENU

Školní řád

Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace

Zahradní 471, 344 01 Domažlice, tel.: 379724565, IČO: 75006111

 

 

 

Školní řád

Účinnost od: 1. 9. 2019

Platnost do: dle potřeby

Spisový znak: 2.1/Ř/4

Skartační znak: A5

Aktualizace: od 1. 9. 2020, úprava od 1. 10. 2020

 

Údaje o mateřské škole

Název a adresa: Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace

                            Zahradní 471

                            34401 Domažlice

 

IČO: 750061111

Telefon: 379724565, 703187534

Webové stránky: www.skolkydomazlice.cz

E-mail: ms.domazlice@seznam.cz, ms4.domazlice@seznam.cz

 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Žáková

Zástupkyně ředitelky: Anna Svobodová

 

Zřizovatel: Město Domažlice

 

Mateřské školy:

Zahradní 471 – ředitelství, Mgr. Lenka Žáková

Poděbradova 53 – zástupkyně ředitelky Jana Gramanová

Michlova 565 – zástupkyně ředitelky Anna Svobodová

 

Počet tříd celkem: 10 běžných tříd a 1 speciální třída

 

Ředitel školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

 

OBSAH ŠKOLNÍHO ŘÁDU

 

1. Práva a povinnosti dětí

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců

3. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a ukončení docházky

4. Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole

5. Podmínky stanovení a výběru úplaty za poskytované vzdělávání a stravování

6. Provoz mateřské školy

7. Omezení a přerušení provozu mateřské školy

8. Podmínky k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

9. Zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců

10. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

11. Podmínky individuálního vzdělávání v rámci plnění povinného předškolního vzdělávání

12. Podmínky distančního vzdělávání

13. Postup při pozdním vyzvedávání dítěte z mateřské školy

14. GDPR – zpracování osobních údajů

15. Rozdělení do tříd

16. Závěrečná ustanovení

 

 

1. Práva a povinnosti dětí

Dítě má právo:

 

 • na vzdělání a školské služby podle školského zákona
 • na vzdělání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností, dovedností či nadání v míře vlastní individuality
 • na poskytnutí ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti, který si chce potvrzovat svou identitu s možností osobnostního rozvoje
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky a přátelství
 • na respektování vlastního názoru, jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny
 • hrát si a mít právo na soukromí
 • na chování přiměřené věku

 

Dítě má povinnost:

 

 • dítě má povinnost dodržovat pravidla, týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti, se kterými bylo seznámeno
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy v souladu s právními předpisy a školním řádem, případně pokyny dalších zaměstnanců školy
 • udržovat pořádek ve svých věcech a ve svém okolí
 • chovat se slušně k dospělým i k dětem v mateřské škole
 • chovat se tak, aby neohrozilo zdraví svoje, ani jiných osob, vyvarovat se násilí a projevů agresivity
 • nepoužívat neslušné výrazy
 • nepoškozovat majetek školy ani ostatních dětí.

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců

 

Práva zákonných zástupců:

Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání uspokojováním přirozených potřeb dítěte zaměřené na základy celoživotního vzdělávání. Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci s rodinou.

 

 • Zákonní zástupci dítěte mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Po dohodě s učitelkou mohou být přítomni výchovné práci s dětmi, např. v době adaptačního procesu, pouze pokud jejich přítomnost nebude mít negativní vliv na dítě.
 • Mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy a mají právo na poradenskou pomoc.
 • Mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.
 • Zákonní zástupci mají právo na informace o všem, co se v mateřské škole děje prostřednictvím nástěnek a třídních schůzek, případně individuálně od učitelek či ředitelky školy.
 • Mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím mateřské školy, týkajících se vzdělávání dítěte.

 

Povinnosti zákonných zástupců:

 

 • zákonní zástupci dítěte mají povinnost zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do mateřské školy a bylo osobně předáno učitelce
 • zákonní zástupci dětí či pověřené osoby mají povinnost převzít dítě osobně od pedagogického pracovníka do konce provozní doby mateřské školy
 • předat dítě pouze zdravé, čisté, upravené, bez zjevné přítomnosti parazitů (vší)
 • po vyléčení, přinést potvrzení od lékaře, případně vyplnit prohlášení o bezinfekčnosti
 • mají povinnost nahlásit nepřítomnost dítěte a doložit důvod nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • neprodleně informovat školu o změně zdravotního stavu dítěte, zdravotních obtížích či omezení, současně nahlásit jiná závažná onemocnění v rodině (týká se i vší), která by mohla ovlivnit průběh vzdělávání v mateřské škole a také nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině
 • neprodleně nahlásit změny v důležitých údajích a skutečnostech, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte (změnu adresy, telefonu, zdravotní pojišťovny, rodinný stav apod.)
 • v dohodnutých termínech uhradit úplaty za školné a stravné
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, zdravotního stavu dítěte, nebo porušování provozu školy
 • rodiče mají povinnost řádně vyplnit dokument o předávání dítěte, jiné osobě než uvedené v tomto dokumentu nebude dítě předáno
 • dodržovat školní řád a pokyny vydané školou týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti

 

Povinnosti zákonných zástupců týkající se plnění povinného předškolního vzdělávání:

 

 • zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání dítě, které dovrší 5 let do konce srpna stávajícího roku
 • zákonný zástupce je povinen oznámit řediteli spádové školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání výběr jiného způsobu plnění povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, v zahraniční škole na území ČR)
 • zajistit docházku dítěte do mateřské školy v rozsahu nepřetržitých 4 hodin v pracovních dnech (s výjimkou školních prázdnin), kdy začátek je stanoven na 8 hodinu (tzn. do 12 hodin)
 • zajistit docházku dítěte do mateřské školy i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, povinné předškolní vzdělávání je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
 • nahlásit odklad školní docházky a doložit dokladem o odkladu školní docházky, který vydá základní škola, do které bylo dítě zapsáno, doklad dodají rodiče k rukám ředitelky školy, popř. vedoucí učitelce nejpozději do konce května příslušného školního roku, po tomto termínu ztrácí rodiče nárok na místo v mateřské škole v následujícím školním roce

 

3. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a ukončení docházky

 

Nárok na přednostní přijetí mají:

 

 • děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2017) uplatněné při zápise v termínu 2. – 16. května; 
 • děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2018) uplatněné při zápise v termínu 2. – 16. května; 

 

K předškolnímu vzdělávání jsou dle novely zákona 561/2004 Sb., přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku. Pro toto dítě se stává předškolní vzdělávání povinné. K předškolnímu vzdělávání jsou do naší mateřské školy přijímány děti od tří let věku, a to s nástupem den po jejich třetích narozeninách. Pokud to dovoluje kapacita školy, je možné přijímat děti i v průběhu roku.

O zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do speciální třídy naší mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě doporučení SPC, PPP či pediatra. Bez tohoto doporučení není možné dítě do speciální třídy přijmout. Od 1. 9. 2016 SPC určuje podpůrná opatření 2. - 5. stupně.

 

Podávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání

 

Termín, místo a dobu podání přihlášek k předškolnímu vzdělávání dětí pro následující školní rok stanoví ředitelka školy. Tzv. „zápis“ se koná v období od 2. do 16. května. Veřejnost je informována prostřednictvím místního tisku a informačních plakátů a na webových stránkách školy.

Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců dítěte. Přihlášku vyplní zákonný zástupce při zápisu a obdrží evidenční list dítěte, ten vyplní a nechá potvrdit dětským pediatrem a ztvrdí podpisy. Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, s výjimkou dětí, které jsou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Na základě včas odevzdaných dokumentů vydává ředitelka školy do 30 dnů „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“. Toto rozhodnutí bude vydáno rodičům na vyžádání.

Kladná rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se zveřejňují na seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích všech odloučených pracovišť a webových stránkách. Tato rozhodnutí jsou považována tímto za oznámená. V případě záporného rozhodnutí se mohou rodiče k tomuto rozhodnutí odvolat.

Přijetí dítěte do mateřské školy se řídí kritérii, která stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Jedním z kritérií je i spádovost mateřských škol, vydaná zřizovatelem. Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněna na webových stránkách školy před termínem podávání přihlášek.

 

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

 

Odhlášení dítěte z předškolního vzdělávání se podává pouze písemně, vyplněním tiskopisu. Zákonný zástupce může ukončit docházku dítěte bez uvedení důvodu, ale je povinen vyrovnat všechny finanční a jiné závazky vůči mateřské škole.

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte do mateřské školy dle §35 školského zákona:

 • když dítě bez omluvy nenavštěvuje mateřskou školu nepřetržitě po dobu delší než 2 týdny
 • když zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy a porušuje školní řád
 • na doporučení lékaře, SPC nebo PPP v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole
 • když zákonný zástupce opakovaně nehradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování    

 

4. Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole

 

V případě náhlé a neplánované nepřítomnosti dítěte je vhodné, aby zákonní zástupci omluvili nepřítomnost dítěte ještě ten den nejpozději do 8:00 hod. osobně nebo telefonicky na čísle mateřské školy, kterou dítě navštěvuje. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne – osobně či telefonicky.

 

Omlouvání dětí s povinností předškolního vzdělávání

 

Rodič je povinen dítě omluvit nejpozději do 2 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe však neprodleně). Nebude-li dítě omluveno do 2 dnů, bude zákonný zástupce vyzván ředitelkou (učitelkou). Dítě pak musí omluvit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. O omluvě bude proveden záznam v "Omluvném listě dítěte", kde bude uvedeno datum a důvod nepřítomnosti, podpis rodiče, podpis učitelky a způsob omluvy. Dle §34a odst. 4, školského zákona je ředitelka školy oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. V době jarních a hlavních (letních) prázdnin nemusí být nepřítomnost dítěte omluvena (viz. §34a odst. 3 školský zákon). Dítě lze omluvit osobně či telefonicky. V případě, že dítě nebude omluveno ani po výzvě, je ředitelka školy oprávněna kontaktovat pracoviště OSPOD.

 

5. Podmínky stanovení a výběru úplaty za poskytované vzdělávání a stravování

 

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka školy. Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v naší mateřské škole stanovena na 300 Kč.

 

Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen uhradit částku za stravné a školné do 18. dne následujícího měsíce, pokud ředitelka nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín úhrady.

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanovené době a nedohodne si s ředitelkou jiný termín.

 

Při zápisu do mateřské školy obdrží rodiče k vyplnění přihlášku ke stravování. Na základě této přihlášky jsou povinni platit stravné.

Stravné činí na den 40 Kč pro dítě ve věku do 6 let a 43 Kč pro děti ve věku 7 až 10 let. Pro děti s odkladem školní docházky, které již spadají do vyšší věkové kategorie, činí stravné 43 Kč na den již od počátku školního roku, ve kterém dovrší sedmi let.

 

Rodič je dle školního řádu povinen omluvit dítě nejpozději do 8.00 hodin, neomluvenému dítěti je počítáno stravné.

 

6. Provoz mateřské školy

 

Provoz mateřských škol

 

Provoz mateřských škol je celodenní tzn. od 6:00 do 17:00. Každé odloučené pracoviště má svou individuální provozní dobu:

MŠ Zahradní 6:30 – 17:00

MŠ Poděbradova 6:30 – 17:00

MŠ Michlova 6:00 – 16:30

Budova mateřské školy se otevírá v době určené provozem mateřské školy, ne dříve. Do mateřské školy se děti scházejí od této dané hodiny, nejpozději však do 8:30. Rodič má povinnost předat dítě osobně učitelce a odpoledne si dítě vyzvednout včas, aby mohl nejpozději v danou hodinu uzavírání mateřské školy opustit budovu. Vyzvedávání dětí po obědě je možné do 13:00. Po předchozí domluvě je možné přivádět i vyzvedávat dítě kdykoliv (rozumí se samozřejmě v případech návštěvy u lékaře, logopeda apod.).

 

Organizace dne v mateřské škole

 

Všechny mateřské školy dodržují podmínky organizace dne, které jsou stanovené vyhláškami zákonů. Avšak denní program je variabilní a proměnlivý, mění se v závislosti na akcích pořádaných mateřskou školou, konkrétní situaci, spontánní činnosti a přirozené aktivitě dětí.

 

Od otevření mateřské školy do 8:30 se děti scházejí ve třídách. Probíhá volná hra dětí, individuální práce, výtvarné činnosti, námětové hry, volné aktivity dětí dle jejich výběru.                            

Mezi 8:30 a 10:00 probíhá v mateřských školách dopolední svačina. Děti svačí individuálně dle potřeb nebo společně v danou dobu v jídelnách či třídách. Současně probíhají spontánní i řízené, skupinové i individuální činnosti a hry, vzdělávání dětí, ranní kruh, pohybové aktivity, cvičení, tematická práce apod.

Poté je zařazen pobyt venku (délka dle věkových skupin, zpravidla 2 hodiny), kde probíhají pohybové aktivity dětí v přírodě, v okolí mateřské školy či na školní zahradě.

Oběd je vydáván postupně v době od 11:15 do 12:30. Pokud děti odcházejí po obědě domů, dostávají s sebou svačinu.

V době od 12.00 do 14.00 je odpolední spánek dětí (dle věkových zvláštností dětí). „Nespavcům“ polední klid zkracujeme, popřípadě nahradíme jinou činností.

Po odpolední svačině od 14:30 mohou děti odcházet domů.

Odpoledne probíhá volná hra dětí, individuální práce, odpolední pobyt na školní zahradě a postupné odcházení dětí.

 

Během dne zabezpečujeme dětem pitný režim, v některých mateřských školách probíhá po obědě čistění zubů a samozřejmě hygiena a použití WC během dne dle potřeb dítěte i organizovaně.

 

Organizace stravování dětí

 

Organizace stravování dětí probíhá dle podmínek jednotlivých mateřských škol. Organizace stravování je blíže konkretizovaná v řádu školní jídelny.

Při akutním náhlém onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je dítě ze stravování automaticky odhlášeno. Jídlo lze v tomto případě vydat do jídlonosiče a je nutné si ho vyzvednout mezi 11:00 a 11:15.

 

7. Omezení a přerušení provozu mateřské školy

 

Provoz mateřské školy je omezen především v době mezi vánočními svátky (otevřena jedna MŠ, dle zájmu rodičů) a v době hlavních prázdnin v měsíci červenci a srpnu. V Domažlicích jsou během hlavních prázdnin otevřeny vždy konkrétní mateřské školy k zajištění prázdninového provozu. Skutečnost omezení provozu oznámí ředitelka školy písemně 2 měsíce předem na obvyklém místě. V době dalších sezónních prázdnin je provoz upraven (méně tříd). Rodiče nahlásí předem požadavky k docházce dětí, aby ředitelka školy mohla zajistit odpovídající počet provozních a pedagogických pracovníků.

K přerušení provozu může dojít v případě vážné závady na budově školy či jejího zařízení nebo živelné pohromy a při epidemiích dle vyhlášení krajského hygienika.

 

8. Podmínky k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Bezpečnost budov mateřských škol

 

 • Budovy všech odloučených pracovišť a prostory školních zahrad jsou zajištěny proti vniknutí cizích osob podle specifických podmínek jednotlivých škol (kamerový systém, uzamykání škol).
 • V celém objektu školy je zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
 • Do areálu školy je zakázáno vodit psy.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí dítěte od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze pouze na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem (Zmocnění k předávání dítěte a jednorázové zmocnění). Pověřenou osobou může být i sourozenec.

 • Rodič, zákonný zástupce, popřípadě pověřená osoba jsou povinni předat dítě učitelce osobně.
 • Při předávání dítěte učitelce sdělí zákonní zástupci pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc.
 • Do MŠ přivádějte děti zcela zdravé, bez známek akutního infekčního onemocnění nebo parazitárního onemocnění!
 • V zájmu zachování zdraví ostatních dětí nebudou děti s nachlazením či jinou evidentní infekční chorobou do MŠ přijaty.
 • Prosím, nahlaste i výskyt infekční choroby v rodině!
 • Prosíme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem, ale i k personálu školy!

 

V případě akutních infekčních stavů či příznaků nemoci jsou rodiče bezodkladně informováni a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout. V případě úrazu je pedagogická pracovnice povinna poskytnout první pomoc, v případě nutnosti i zajistit následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou okamžitě vyrozuměni.

 

Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.  Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání  povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.

 

Podávání léků dětem pedagogickým pracovníkem je v mateřské škole zakázáno. Pokud dítě musí v době pobytu v mateřské škole dostat lék, bude podán až po pokynu ředitelství školy na základě písemné dohody o podání léku se zákonným zástupcem a předložení potvrzení od lékaře o nutnosti jeho podání. Potvrzení od lékaře není nutné v případě podání léku proti nevolnosti v dopravních prostředcích.

 

V případě, že má dítě omezenou zdravotní způsobilost (např. poúrazový stav, medikace) si mateřská škola vyhrazuje právo toto dítě k docházce nepřijmout. Docházka se řeší individuálně v závislosti na aktuálních podmínkách provozu s vedoucí učitelkou nebo s ředitelkou školy.

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo areál mateřské školy je stanoveno na jednoho pedagogického pracovníka 20 dětí v běžné třídě nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. Při specifických akcích školy v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka nebo vedoucí učitelka školy dalšího pedagogického nebo nepedagogického pracovníka k zajištění bezpečnosti.

 

Pedagogické pracovnice se chovají tak, aby předcházely úrazům dětí a zajistily tak bezpečný pobyt dětí v mateřské škole. Při vzdělávání dětí a pohybu v prostorách školy dodržují pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa.

 

 • Při výjezdních akcích školy je nutné informovat učitelky o případných zdravotních problémech dítěte (např. alergické reakce, nevolnost při jízdě autobusem)
 • Učitelky mají právo vyžádat si potvrzení od lékaře při přetrvávajících zdravotních obtížích dítěte či opakovaných projevech nemoci.

Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za porušování školního řádu.

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují dobu pobytu venku aktuálním klimatickým podmínkám. Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.

 • Zákonní zástupci dbají na vhodné oblečení a vybavení dětí na pobyt v mateřské škole i venku v závislosti na počasí.
 • Rodiče odpovídají za bezpečnou obuv dítěte (pevné přezůvky).
 • Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i v době, kdy je dítě v mateřské škole, odpovídají za obsah věcí v šatních skříňkách (ostré předměty, léky apod.) a za věci či vybavení, které dávají dětem do mateřské školy (obuv, oděv, šperky, nebezpečné hračky).

 

Veškeré vybavení mateřské školy i zahrady odpovídá bezpečnostním předpisům a je každoročně prověřeno revizí.

 

Děti jsou pojištěny na úraz a ztrátu věci!

Bezpečnost a ochrana dětí je specifikována ve vnitřní směrnici dle zákona 561/2004 Sb. § 29, která je přílohou školního řádu. Při úrazu postupuje vedoucí pracovník dle vyhlášky o evidenci úrazů a směrnice pro evidenci úrazů.

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Pedagogičtí pracovníci se snaží vést děti k prosociálnímu chování, podporují kladné a přátelské vztahy mezi dětmi ve školním kolektivu, jsou dětem vzorem ve společenském chování a řešení konfliktů, vedou děti ke zdravému způsobu života, informují děti způsobem přiměřeným jejich věku o problematice drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, vandalismu, kriminalitě atd. a jejich negativnímu vlivu na život člověka.

 

Pedagogičtí pracovníci vytváří příznivé sociální klima pro vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci.

 

Pedagogičtí pracovníci i ostatní pracovníci školy provádějí v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí screening a monitoring vtahů mezi dětmi v třídních kolektivech, snaží se o včasné odhalení a to ve spolupráci s rodinou či se školským poradenským zařízením.

 

Zaměstnanci školy mají povinnost okamžitě informovat ředitelku školy o nežádoucích projevech a příznacích, které nasvědčují týrání či zanedbávání dítěte. Mateřská škola je pak povinna oznámit příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dítěte tuto skutečnost.

 

9. Zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců

 

Podmínky pro zacházení dětí s majetkem školy

 

V době pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely s majetkem školy šetrně a úmyslně ho nepoškozovaly. Děti jsou všemi pracovníky školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a bude požadována oprava či náhrada škody v co nejkratším termínu.

 

Podmínky pro zacházení zákonných zástupců s majetkem školy

 

Zákonní zástupci a osoby jimi pověřené pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou (převlékání dítěte, jednání s pedagogickými pracovníky apod.). Po dobu pobytu v prostorách školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Každé záměrné poškození majetku jiného dítěte či pracovníka školy způsobené v areálu mateřské školy se řeší se zákonným zástupcem a pedagogickým pracovníkem školy. Za toto poškození může být vymáhána náhrada škody či oprava osobou, která poškození způsobila.

 

10. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

 

Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách, které nejsou zřízeny podle § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. (individuální integrace) a ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. (skupinová integrace ve speciální třídě). Vzdělávání těchto dětí je realizováno v závislosti na přiznaných podpůrných opatřeních 1. až 5. stupně s ohledem na věkové a vývojové zvláštnosti dětí a v souladu s naplňováním vzdělávacích potřeb.

 

Podpůrná opatření 1. stupně realizuje mateřská škola bez doporučení školského poradenského zařízení na základě vytvořeného plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření 2. až 5. stupně realizuje škola pouze s doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC). V rámci vyšších stupňů podpory je pro vzdělávání dítěte vypracován individuální vzdělávací plán (IVP).

 

Mateřská škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Současná právní úprava rozlišuje i na úrovni předškolního vzdělávání mezi dítětem nadaným a mimořádně nadaným. Pro děti mimořádně nadané je možné po dohodě a spolupráci se zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením jako podpůrné opatření vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Jako další nástroj podpory nadání dítěte lze použít i plán pedagogické podpory (PLPP), který vytváří v rámci 1. stupně podpory pedagogičtí pracovníci školy ve spolupráci s rodiči.

 

11. Podmínky individuálního vzdělávání v rámci plnění povinného předškolního vzdělávání

 

Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do konce května). V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, dále uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 2 školského zákona).

 

Ředitel školy pak doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.

Zároveň doporučí zákonným zástupcům vytvářet portfolio dítěte, kam budou zakládat materiály související s individuálním vzděláváním (např. výtvarné práce, fotografie dětských prací – ze stavebnice, modelíny, písku a dalších materiálů, vstupenky z akcí, pracovní listy, seznam literatury apod.). Vyváření portfolia je dobrovolné, ale usnadňuje průběh ověření dosahování očekávaných výstupů.

 

Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ověřování bude probíhat ve škole za přítomnosti paní učitelky a ředitelky školy a bude probíhat formou rozhovoru se zákonným zástupcem, při kterém rodič sdělí pokroky dítěte směrem k naplňování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. K rozhovoru bude přizváno i dítě, ale nelze vynucovat jeho aktivní zapojení.

Bude se konat v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku nebo od zahájení individuálního vzdělávání dítěte v termínu stanoveném školou po domluvě se zákonným zástupcem dítěte při zahájení individuálního vzdělávání dítěte.

 

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. V případě omluvené neúčasti dítěte zákonným zástupcem na ověřování je školou stanoven náhradní termín do 5 pracovních dní.

 

Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte jej nelze opětovně individuálně vzdělávat. 

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) školského zákona a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 

 

Termíny ověřování dosahování očekávaných výstupů:

Řádný termín – poslední úterý v měsíci listopadu od 9hod.

Náhradní termín – první úterý v měsíci prosinci od 9hod.

 

12. Podmínky distančního vzdělávání

Mateřská škola má povinnost ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distančním způsobem účastnit.

 

Kdy škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem

 • na základě vyhlášení krizových opatření;
 • z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny dětí (více než 50% nepřítomných), pro které je vzdělávání povinné z celé mateřské školy, z odloučeného pracoviště nebo nejméně z jedné třídy, kde se tyto děti vzdělávají.

Vzdělávání distančním způsobem uskutečňuje škola podle příslušného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Není tedy povinností je naplnit beze zbytku.

Kdy škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem

 • pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu;
 • pokud je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy;
 • jsou děti nepřítomny z jiného důvodu (např. nemoc).

Děti, kterým není omezena osobní přítomnost v mateřské škole, se nadále vzdělávají prezenčním způsobem.

Mateřská škola bude na základě rozhodnutí ředitelky poskytovat vzdělávací podporu na dálku i povinně vzdělávaným dětem, které jsou dlouhodobě nepřítomné, např. formou předávání pracovních listů či úkolů, vyvěšením Úkolníčků na webových stránkách školy či přípravou individuálních úkolových složek. Děti se prostřednictvím rodičů zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Jakou povinnost mají rodiče dětí

Rodiče jsou povinni využívat distančního vzdělávání ve vymezených případech. Rodiče konzultují výsledky vzdělávání v domácím prostředí s pedagogickými pracovníky.

 

Způsoby komunikace školy a rodiny v rámci distančního vzdělávání

U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka založena na komunikaci učitelů a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem. Vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.

Vzhledem k věku dětí je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím zvoleného způsobu předávají min. jednou za čtrnáct dní tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

 • komunikace mezi rodiči a školou probíhá formou osobního setkání rodičů a učitele nebo formou telefonické konzultace;
 • rodiče a učitel se dohodnou na způsobu předávání úkolů či pracovních listů (fyzicky či emailem) a na způsobu předávání splněných úkolů zpět individuálně dle možností rodičů;
 • pedagogický pracovník vede evidenci o předávání úkolů, jejich vrácení a případné konzultaci s rodiči (datum, podpisy rodičů i pedagogických pracovníků).

 

Přednostně využívané způsoby distančního vzdělávání mateřskou školou

Off-line způsob

Mateřská škola Domažlice, p. o. bude využívat přednostně způsob, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. Jedná se o plnění úkolů či pracovních listů. Může se jednat i o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky domácího prostředí – kreativní činnosti, činnosti zaměřené na rozvoj samostatnosti, praktické činnosti, činnosti pro rozvoj sebeobsluhy apod.

Zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.

On-line způsob

Jediný způsob on-line vzdělávání, který mateřská škola nabízí, jsou tzv. Úkolníčky, které budou pravidelně přidávány na webové stránky školy a rodiče dětí k nim mají přístup kdykoli.

 

Hodnocení výsledků vzdělávání

Při distanční výuce je poskytování kvalitní zpětné vazby nepostradatelné, protože podporuje motivaci a ukazuje cestu k dosahování pokroku.

Vzhledem k tomu, že činnosti provádějí s dětmi v domácím prostředí zákonní zástupci. Hodnocení pokroků dětí hodnotí právě oni a to buď písemně (přiložením poznámek k jednotlivým vypracovaným úkolům, vyhodnocením dotazníku) nebo osobně/telefonicky při konzultaci s učitelkou.

Hodnocení provádějí také pedagogičtí pracovníci na základě kontroly odevzdaných splněných úkolů, tam kde je to možné (pracovní listy, grafomotorika, výtvarný projev dítěte apod.). Hodnocení probíhá  vždy po odevzdání složky splněných úkolů.

Na základě hodnocení poskytuje škola další úkoly a doporučení, které napomáhají problematickou oblast rozvíjet. Doporučení učitele vychází z hodnocení individuálních pokroků dítěte.

Učitel sleduje zapojení dětí do distančního vzdělávání a hledá způsoby, jak podpořit a zvýšit míru zapojení. V závažnějších případech, kdy se rodina nezapojuje do distančního vzdělávání, informuje vedení školy.

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a distanční vzdělávání

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání. Podpůrná opatření spočívají mj. v:

 • poradenské pomoci školy a popřípadě školského poradenského zařízení (konzultace, poradenství);
 • úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání;
 • v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání;
 • v použití kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek;
 • ve využití asistenta pedagoga, tlumočníka.

V závislosti na konkrétní situaci a možnostech školy jsou dětem se SVP zapůjčeny potřebné kompenzační pomůcky, jež má dané dítě uvedené v doporučení školského poradenského zařízení a to s podmínkou, že je zákonný zástupce povinen uhradit jejich případné poškození či zcizení. V případě zapůjčení pomůcek škola sepíše se zákonnými zástupci smlouvu o výpůjčce.

 

 

13. Postup při pozdním vyzvedávání dítěte z mateřské školy

 

Pedagogický pracovník odpovídá za bezpečnost a zdraví dítěte do doby, kdy jej osobně předá zákonnému zástupci nebo osobě jím pověřené.

 • Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout do konce provozní doby mateřské školy, pokud tak neučiní, pedagogický pracovník jej telefonicky kontaktuje.
 • Pokud zákonný zástupce písemně pověří k vyzvednutí jinou osobu a uvede její telefonní kontakt, pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že není zákonný zástupce dostupný na žádném poskytnutém telefonním čísle.
 • V případě, že není dostupný ani zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník povinen dále vykonávat dohled nad dítětem v mateřské škole a snažit se průběžně kontaktovat zákonné zástupce a pověřené osoby.
 • Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat výše uvedené osoby, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a ve spolupráci s policií dítě předat pracovníkovi OSPOD.
 • Pokud dojde k pozdnímu vyzvedávání dítěte, informuje škola zákonného zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy. Pokud dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

14. GDPR – zpracování osobních údajů subjektů

 

Mateřská škola všechny osobní údaje, se kterými nakládá a které zpracovává, chrání vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím. Škola především uchovává osobní údaje v prostorách, na místech, v prostředí nebo v systému, do kterého má přístup omezený, předem stanovený a v každý okamžik alespoň řediteli školy známý okruh osob; jiné osoby mohou získat přístup k osobním údajům pouze v oprávněném důvodu, pod dozorem správce osobních údajů nebo jím pověřené osoby v souladu s platnou legislativou a směrnicí.

Každý zaměstnanec školy při nakládání s osobními údaji respektuje jejich povahu, tedy že jde o součást soukromí člověka jako subjektu údajů, a tomu přizpůsobí úkony s tím spojené.  Škola při nakládání a zpracovávání osobních údajů aktivně spolupracuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Škola ihned řeší každý bezpečnostní incident týkající se osobních údajů, a to v součinnosti s pověřencem pro ochranu osobních údajů. O každém závažném incidentu škola informuje Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mateřská škola má zpracovanou směrnici pro ochranu osobních údajů, kterou se řídí všichni zaměstnanci školy.

 

15. Rozdělení do tříd

 

O rozdělení dětí do tříd rozhoduje ředitelka školy. V mateřských školách jsou třídy heterogenní, tedy smíšené, ale i homogenní. Výchovně vzdělávací proces je pak přizpůsoben věkovým zvláštnostem dětí (individuální práce či práce ve skupinách apod.)

Děti je možné spojovat v případě absence učitelů či dalších provozních komplikacích a školních prázdninách.

 

 

16. Závěrečná ustanovení

 

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce a zaměstnance školy. O seznámení s ním bude proveden písemný zápis.

 

Školní řád je umístěn na webových stránkách školy a na dostupném místě v budově školy, kde se s ním mohou zákonní zástupci seznámit.

 

Nabývá účinnosti 1. 9. 2019

Projednán a schválen na radě vedoucích pracovníků dne 27. 8. 2019, aktualizace schválena na radě vedoucích pracovníků dne 26. 8. 2020.

Další aktualizace schválena dne 29. 9. 2020.

 

Vypracovala: ředitelka Mgr. Lenka Žáková

 

 

V Domažlicích dne 29. 9. 2020

Mgr. Lenka Žáková, ředitelka

 

 

 

Přílohy