Kritéria pro přijímání dětí

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Účelem kritérií je stanovit pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy v případě vyššího počtu zájemců o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než je volná kapacita v mateřské škole.

Podle ustanovení §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popř. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (netýká se dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání).

Základní kritéria:

  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v Domažlicích dle stanovené spádové oblasti, pro které je docházka do MŠ povinná.
  • Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 4 let s místem trvalého pobytu v Domažlicích dle stanovené spádové oblasti.
  • Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 3 let s místem trvalého pobytu v Domažlicích dle stanovené spádové oblasti.
  • Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 2 let s místem trvalého pobytu v Domažlicích dle stanovené spádové oblasti, které jsou schopné účastnit se vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání*.
  • Dítě s trvalým pobytem v Domažlicích mimo spádovou oblast mateřské školy (postup přijetí od nejstarších po nejmladší).
  • Dítě s podpůrným opatřením a doporučením do speciální třídy mateřské školy.

Podpůrná kritéria:

  • Dítě má sourozence, který bude navštěvovat Mateřskou školu Domažlice, p. o. v následujícím školním roce.
  • Dítě, pro které je docházka do mateřské školy potřebná ze sociálního hlediska.
  • Dítě, které přechází z jeslí.
  • Dítě, které má v Domažlicích přechodný pobyt (doložený nájemní smlouvou).

Pokud to kapacita dovolí, budou přijímány děti z jiné spádové oblasti a děti bez trvalého bydliště v Domažlicích a to od nejstaršího z přihlášených.

Přednostně jsou přijímány děti s žádostí o přijetí k celodenní docházce.

Přijímání dětí s podanou žádostí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku mimo vyhlášený termín podávání žádostí, se řídí věkem dítěte a kapacitou mateřské školy. Děti jsou přijímány na základě věku a to od nejstaršího.

* Děti mladší 3 let jsou přijímány pouze v případě volné kapacity mateřské školy. Termín nástupu se řídí datem narození dítěte. Dítě nastupuje do mateřské školy den po 3. narozeninách.